تلفن و آدرس تهران

{اصفهان‌بار} {باربری}

☏  02157431
بزرگراه بعثت جنب پل بعثت

مراکز تحویل‌ بار

{اصفهان‌بار} {باربری}

هماهنگی جهت دریافت بار
مراکز تحویل بار در شهرستان

پشتیبانی

{اصفهان‌بار} {باربری}

هماهنگی جهت ارسال بار

ارتباط با متصدیان حمل بار

{اصفهان‌بار} {باربری}

تهران - بزرگراه بعثت - جنب پل بعثت - باربری اصفهان‌بار - ☏ 02157431